Historia

Litet sammandrag av KRF:s historia

Den 23 mars 1962 samlades en grupp rid- och hästintresserade personer på Ökna säteri och bildade Katrineholmsortens Ryttarförening. Det var framförallt fru Maud Törneros som var initiativtagare och den första interimsstyrelsen bestod av Ragnar Brovall Fagerbjörk, Maud Törneros Ökna säteri, Torsten Johansson Katrineholm, Tord Tibblin Katrineholm och Hugo Tuning Malmköping. Ingenjör Törneros på Ökna säteri höll i de ekonomiska trådarna.

På Ökna fanns ridhus samt 5-6 hästar och det var början på verksamheten. Ridhuset vid Ökna var dock i så dåligt skick att man efter ett år flyttade till Sunds gård utanför Katrineholm.  Inte heller där fanns en fungerande ridanläggning  så under en tid subventionerade föreningen bussresor till Norrköpings ridhus men så småningom lades verksamheten ned då man inte hade någon fungerande anläggning att hålla till på.

Ridintresset i Katrineholm fanns dock kvar och verksamheten startade åter 1968 med dels ridundervisning vid Stettins ridskola och dels vid Skritorp (Club Cuse). Och under de första åren hölls all ridverksamhet utomhus oavsett väder. Ridskoleverksamheten vid Stettin lades ner 1977 då medlemsantalet sjönk katastrofalt. En kommunal utredning tillsattes som slog fast att Skirtorp var den lämpligaste platsen för ett ridhus.

På initiativ av dåvarande ordföranden Göran Sund beslutades att de båda klubbarna skulle slås samman. Club Cuse blev då ungdomssektion i Katrineholms Ryttarförening. Året var då 1978 och året efter tog Katrineholms Kommun över arrendeavtalet vid Skirtorp. Vid Skirtorp restes 1980 ett ridtält som kommunen köpt in och genom ideellt arbete renoverades stallet (ca 10 stallplatser) och en sarg och läktare byggdes i tältet. Medlemsantalet och verksamheten tog fart och allt såg ut att vara frid och fröjd tills att stallet dömdes ut 1985.

Man tillsatte en projektgrupp som skulle komma fram till en långsiktig lösning. Ordförande i KRF var då Gösta Karlsson och i projektgruppen deltog från KRF Kurt Palmgren, Björn Götberg och Lars Bilock. Ett nytt stall och ett ordentligt ridhus var målsättningen. Katrineholms Kommun ville dock inte att anläggningen skulle ligga på icke kommunägd mark och därför beslutades att ridanläggningen skulle byggas på gården Trolldal som låg strax söder om Katrineholm. Föreningen genomförde hela byggande i egen regi och pengar lånades upp med kommunen som borgensman.

I november 1986 påbörjades schaktarbetet och stallbyggnaden påbörjades och 1987 kunde man starta verksamheten och då hade ridtältet flyttats från Skirtorp. Senare samma höst påbörjades byggandet av det nya ridhuset.

1989 invigdes den nya anläggningen med stall ridhus, och två st utebanor. Invigningen gjordes med pompa och ståt av dåvarande skolministern Göran Persson (sedemra statsminister) och med Anders Gernant som konferenciär. Förutom det nya stallet hade gården Trolldals gamla ladugård byggt som till stall och det gamla bostadshuset på gården hyrde KRF av kommunen för att i sin tur hyra ut det till ridskolechefen. Totalt hade byggandet kostat ca 11 milj. Kronor och allt hade lånats upp.

Åren gick och ridskolan var populär och kontinuerligt har hästarna bytts ut. Ridtältet fick en ny duk då den gamla blåste sönder vid en storm på 90-talet.

Det visade sig dock ganska svårt att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt då räntor på lånen och amorteringar gjorde att det blev ohållbart. Katrineholms kommun gick år 2002 in och amorterade lån för 4,7 milj. Kr samt förband sig att ge bidrag för räntor, amorteringar drift mm och sedan dess har föreningen hjälpligt klarat sin ekonomi.

Under 2005 tillkom ridgymnasiet (egentligen ridprofil på gymnasieskolan) och det gav ett bra tillskott då ridanläggningen på dagtid huvudsakligen stod tom. Skolan betalde i stort sett vad det kostade att driva verksamheten. Som mest hade man tre årskurser med tillsammans 30 elever. Detta fungerade fram till 2009 då gymnasieskolan inte var beredd att betala vad det kostade. Ett bekymmer var också att få ut gymnasieeleverna till Trolldal mellan övriga lektioner, busstransport var alltför kostnadskrävande. År 2010 var det slut med den verksamheten och i samma veva var det också slut med grundskolans ridprofil som hade pågått parallellt med gymnasiets ridprofil, också det ett beslut från skolan.

År 2007 färdigställdes ett nytt stall med 10 platser på baksidan av ridhuset som fyndigt kom att kallas bakfickan. Det byggdes helt av ideella krafter och kostnaderna blev ca 600 000 kr. År 2008 gjordes en omfattande renovering av stora stallbyggnaden med ny inredning, den gamla var 20 år gammal och helt utsliten. Samma år byttes ridhusbotten ut och invändiga taket på lilla stallet höjdes de mått som jordbruksverket fastställt. Alltihopa gjordes med ekonomiskt bistånd från Katrineholms kommun. 2008 gjorde sig föreningen av med det gamla bostadshuset. Inte sedan 90-talet hade någon av föreningens personal bott i detta och att agera hyresvärd för utomstående personer är ju knappast föreningens kärnverksamhet.

Åren har åter flutit på och verksamheten idag är omfattande med ridskola, tävlingar och träningsverksamhet. Verksamheten är kostsam att driva och det fordras en stor insats av frivilliga och obetalda krafter för att hålla verksamheten rullande. Slutligen kan vi konstatera det att föreningen äger alla byggnader på anläggningen utom det lilla stallet som ägs av kommunen som förutom denna byggnad äger marken, 22 ha, som upplåter den utan kostnad för föreningen.